Twoje-Modele.pl STW Besta
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość


§1 Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy Twoje-Modele.pl STW Besta będący własnością firmy STW Besta Szczepan Woldan, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 71571, z siedzibą w Częstochowie przy Alei N.M.P. 1, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9490082049, REGON: 152070735.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Twoje-Modele.pl, zwanym dalej klientem, a STW Besta Szczepan Woldan, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Twoje-Modele.pl.
4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Twoje-Modele.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


§2 Przedmiot Sprzedaży


1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego Twoje-Modele.pl.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Twoje-Modele.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych w sklepie internetowym Twoje-Modele.pl.


§3 Realizacja zamówienia


1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkowania i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. W celu zakupu produktów w sklepie Twoje- Modele.pl należy:
- kliknąć wybrany produkt, który zostanie dodany do koszyka,
- podać dane adresowe na które zostanie nadana przesyłka z zamówionymi produktami,
- określić sposób płatności i sposób przesyłki,
- dokonać zamówienia.
6. Firma wystawia paragony oraz faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.


§4 Płatności


1. Płatność za realizację zamówienia następuję w jeden z poniższych sposobów:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera;
- gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu;
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24;


§5 Dostawy


1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym Twoje-Modele.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może także odebrać towar w siedzibie sklepu stacjonarnego.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
4. Koszt przesyłki wskazany jest przy każdym produkcie w momencie dodania towaru do koszyka.
5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w zamówieniu.
6. Termin realizacji sprzedaży wynosi od 1 do 3 dni roboczych.


§6 Prawo do odstąpienia od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy.
2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Stosowny załącznik dostępny jest także po kliknięciu w link.
3. Termin 14 –sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inna niż przewoźnik.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 1-6 Paragrafu 6 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta( Dz.U.2014r., poz.827).


§7 Reklamacje


1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).
2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
4. Gdy zakupiony przez Klienta towar posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@twojemodele.pl oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: 42-200 Częstochowa, Al. N.M.P.
5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558§1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.


§8 Ochrona prywatności


1. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, niezbędne dla procesu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden sposób zewnętrznym osobom oraz firmom.
2. Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody klienta i dotyczą wyłącznie oferty sklepu internetowego Twoje-Modele.pl.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.


§9 Postanowienia ogólne


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym z godnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.